Thiết kế một khung trong word thường được sử dụng nhằm mục đích tạo nên những trang bìa thiết kế đẹp dành cho luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn vẫn chưa biết cách…