Chức năng nhiệm vụ phòng kinh doanh quan trọng như thế nào?